• طراحی و ساخت انواع غرفه های نمایشگاهی
  • طراحی و اجرای میزانسن سمینار ها و همایش ها
  • طراحی داخلی و غرفه آرایی
  • تامین لوازم نمایشگاهی